Vejledning i efterskolen

10 ECTS
NB: Modulet er under udvikling til i 2018 også at omfatte vejledningen på friskoler og højskoler. Datoerne ligger fast.

Efterskolens vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Den tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Efterskolens kostskolemiljø og fællesskaber danner et særligt og meget væsentligt rum for vejledningen, hvor der er mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og - aktiviteter.
Vejledningen kræver derfor et godt internt samarbejde mellem skolens personale, men også et eksternt med UU-centre og ungdomsuddannelser, ligesom forældrene også er en vigtig del af dette samarbejde.
Det stiller krav til efterskolen og vejlederne, at kunne begrunde efterskolens vejledningspraksis samt at have metoder til at udføre den.


Læringsmål i modulet ifølge PD studieordningen:
Den studerende har et grundigt teoretisk og praktisk kendskab til vejledning med et særligt fokus på vejledning i efterskolen og de muligheder kostskolepædagogikken giver for at møde og vejlede unge.

I undervisningen vægtes:

Viden

 • Skal have viden om unges karrierevalgsprocesser i det moderne videnssamfund
 • Skal have viden om uddannelses-erhvervs-og karrierevejledningens teori, metode og praksis med et særligt fokus på vejledning i efterskolen
 • Skal have viden om efterskolens særlige vejledningsrum
 • Skal have viden om vejledningens samfundsmæssige rolle og funktion


Færdigheder

 • Skal kunne vurdere, begrunde og anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i vejledningen af unge i efterskolens rum i relation til unges individuelle og kulturelle forudsætninger
 • Skal kunne analysere, udvikle, organisere og evaluere en differentieret
 • vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud og værdigrundlag
 • Skal kunne identificere egne behov for læring i forhold til udvikling af egen
 • praksis


Kompetencer

 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem teori, metode og praksis
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem vejledningsfaglige
 • problemstillinger og valg af vejledningsstrategi i lyset af den samfundsmæssige
 • udvikling
 • Skal selvstændigt kunne initiere og indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige
 • samarbejder om udvikling af unges karrierevalgsprocesser i efterskolen


Indhold

 • Unges karrierevalgsprocesser
 • Karrierevalgs - og vejledningsteori
 • Vejledningsmetoder og - former
 • Vejledningens organiseringsformer i efterskolens rum
 • Vejledningens etik og etiske dilemmaer i vejledningen
 • Vejledningens historik og udvikling, herunder vejledningens samfundsmæssige rolle og funktion i et nationalt og internationalt perspektiv
 • Forældresamarbejde og det interne og eksterne tværprofessionelle samarbejde
 • Akademisk viden og opgaveskrivning


Eksamen:
Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle prøveformen til dette modul.

Datoer i 2018
Introduktion til PD-modulet
Mandag den 3. september 2018 kl. 10 – 16.00 på Den frie Lærerskole.
Internater:
Onsdag den 26.09.2018  kl. 12.00 - fredag den 28.09. 2018 kl. 13.00.
Mandag den 7.11.2018 kl. 12.00 – fredag den 9.11. 2018kl. 13.00.

Vigtige datoer:
Studieperioden er: 3.09. 2018- 31.01 2019.
Prøveformen i modulet er under udvikling. Tidspunktet for eksamen i januar 2019 oplyses senere.

Sted:
Den frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg.
Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Lærerskolens kursusafdeling. De daglige måltider og undervisningen finder sted i Den frie Lærerskoles kursuscenter
Borgen.

Undervisere på modulet:
Trine Hinchely Harck, selvstændig konsulent, master i uddannelsesplanlægning og -vejledning
Trine Lippert, lektor, cand.pæd., University College Lillebælt

Økonomi:
Prisen er kr. 10.950, som dækker undervisning, eksamen ,vejledning, materialer, kost og logi på enkeltværelse.

Tilmelding:
Elektronisk ansøgning med bilag senest 1.06.2018. Elektronisk ansøgningsskema HER

Henvendelse vedr. modulet kan rettes til Den frie Lærerskole, sekretær Gitte Mørkenborg Olsen på mail: dfl@dfl-ollerup.dk eller tlf. 62 24 10 66.
Laust Riis-Søndergaard, PD-uddannelsesleder.